ചരിത്രം ഉണരാത്ത എവ്ടെങ്കിലും പോയി,
                                                     എനിക്കൊന്നു ശ്വസിക്കണം....

Comments

Popular posts from this blog