നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം എന്റെ പാർശ്വങ്ങളിൽ, നീ  ധാന്യമണികൾ പാകി...പുഴ  കൊണ്ട് വന്നതെല്ലാം  അവയ്ക്കായി ഞാൻ എടുത്തു നല്കി.... ....എന്റെ സ്മരണ നിലയ്ക്കുന്നില്ല .... ,ജീവൻ നിലനിർത്താൻ നീ പറഞ്ഞു തന്ന കഥകളെല്ലാം ഇന്ന് പൂ പൊഴിക്കുന്നെടോ...

Comments

Popular posts from this blog