തൂക്കു ചിത്രങ്ങളിലേ ഞാൻ   ഇല്ലാണ്ടായി പോയല്ലേ .........ഈ എരിച്ചിൽ സ്വയം വരുത്തി  തീർത്തതാണ്..... അത് കൊണ്ട് ഇന്നവസാനിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം നാളെ തുടരാതെ പോകട്ടെ....ഒരിറ്റു വെളിച്ചംപോലും  കടക്കാത്തത്രയും  ദൂരെ നീ നിന്റെനാളെകളെ എന്നിൽ നിന്ന് ഊരി  കൊണ്ട് പൊയ്ക്കോളൂ....ധാരണകളെ ഒഴിച്ച പാത്രമാക്കി മാത്രം എന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കുക.....അവിടങ്ങളിൽ ഇന്നലെകൾ സുഭദ്രമായി ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ ........

Comments

Popular posts from this blog