നാട്ടുമാങ്ങകൾക്കെല്ലാം പുഴുകുത്തേറ്റിരിക്കുന്നു....യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നടത്തത്തിനു ബലമില്ല .....അത് കൊണ്ട് തന്നെ ദൂരേക്ക് ദൂരേക്ക് കയറി  പോകാം......പോക്കിരിത്തരത്തിനു കൂടുണ്ടാക്കി   ഇളക്കിവിട്ട കുഞ്ചു വിനെ നോക്കി യപ്പോൾ അവന്റെ മുഖം ഒരു ഭൂതത്തെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു... മീശ ഒന്നുകൂടെ പിരിച്ചപ്പോ ഭൂതമാണ് കൂട്ട് എന്ന്  ശെരിക്കും   കരുതി .....കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പുഴ ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടിയ മണലിന്റെ പൊത്തിനുള്ളിലേക്കാണ്...  ...അവൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാനെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ........വല്യേ ഒരു മണൽ കൂമ്പാരം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അന്ധാളിപ്പ് ബാക്കി യാക്കി    ജീവനുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ......ഈ       സംസാരം  അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അവനിൽ തന്നെയാകുമെന്നു   എനിക്കെന്തോ വെറുതെ തോന്നി....... അവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണിത് .......അവനു ജീവനുള്ള സമയം.......പറഞ്ഞു വരുന്നത് ...............................

Comments

Popular posts from this blog