നീ ഒരു പൂമരമാകുന്നു...  സ്ഥായിയായി ഇല വിടർത്താത്തൊരു പൂമരം.... എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചൊല്ലുവാക്കുകൾ ഇന്നലെയും നിന്നെ ചിരിപ്പിച്ചു അല്ലെ
... .... 

Comments

Popular posts from this blog