എനിക്ക് താഴെ നിറയെ വെള്ളമാണ്...ഇന്നലെ വീണതിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നെറ്റപ്പോഴേക്കും ഒരു യുഗം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു..........................

Comments

Popular posts from this blog